Yksityisyydensuojadokumentti ja Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1 Rekisterinpitäjä

Firma: Bellarnado
Y-tunnus: 2611231-8
Puh: +358 400 216 272
Email: eija@asktyohyvinvointi.fi

2 Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan mahdollisimman nopeasti. Lakisääteinen maksimivastausaika on 30 päivää.

2.1 Rekisteriasiavastaavamme on

Eija Adenius-Tiilikainen
Email: eija@asktyohyvinvointi.fi

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi, Sähköpostiosoite, Matka- ja/tai muu puhelinnumero, Organisaatio ja asema, Organisaation osoitetiedot, Yhteysloki, Tiedot uutiskirjeen tai muun sisällön tilaamisesta, Tiedot tiedonkeruukielloista asiakaskohtaisesti.

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista julkisista ja yksityisistö internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

6.1. Tiedon keruun määrä ja tiedon säilytysaika

Palveluntarjoaja sitoutuu keräämään asiakkaalta vain sen tiedon, mikä milloinkin on oleellista asiakkaan edun vuoksi. Tietoja niinikään säilytetään joko lain mukainen minimiaika (esimerkiksi kuitit) tai pienin aika, mitä asiakkaan asiakkuus kussakin tapauksessa vaatii. Lähettääkseen muuta kuin asiakkuuden ensisijaiseen hoitoon liittyviä materiaaleja palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan erillisen suostumuksen kultakin asiakkaalta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tähän poikkeuksena tapaukset, jossa henkilö, joka on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä kolmannen osapuolen, toimijan ja asiakkaan väillä, tulee toimijan asiakkaaksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Toimija ei lähtökohtaisesti luovuta yksilöityjä tietoja ulkopuolisille tahoille. Yksilöimättömiä tietoja, kuten klusteroitua, anonyymiä, kävijädataa voidaan toimittaa esimerkiksi Googlen Analytics-, Tag Manager-, Search Consolen sekä Facebookin seurantapikselin kautta. Näissä tiedoissa ei ole mitään käyttäjän henkilöön yhdistettävää tietoa, mutta ne voivat sisältää käyttäjän internetselaimeen asetettuihin evästeisiin liittyvää tietoa markkinoinnin kohdentamistarkoituksessa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Oikeusistuin voi antaa viranomaiselle pääsyn rekisteriin, mikäli oikeus niin päättää.

10 Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena palveluntarjoajalle, osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa 2.1

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin joka on mainittu kohdassa 2.1

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13 Oikeus muutoksiin

Toimija varaa oikeuden tämän lausunnon muutoksiin. Mikäli muutokset vaikuttavat merkittävästi asiakkuuksiin tai asiakkaiden tietojen hallintaan, toimija ilmoittaa siitä asiakkaille.